Algemene financiële beschouwing op het jaar 2020 (2019-75743)

‘Ambitie met visie’ heet niet voor niets ons coalitieakkoord! 

Voorzitter, college, raadsleden, belangstellenden en pers, 

Het CDA vindt dat de bestuursrapportage een goede afspiegeling is van gemaakte en uitgevoerde afspraken. De voorliggende meerjarenprogrammabegroting heeft een solide uitstraling. Tot op heden kunnen wij als CDA constateren dat wij een financieel gezonde gemeente zijn. Groeiend wat betreft het aantal inwoners en we zien een verder verbeterende lokale economie met een gevulde gemeentelijke portemonnee. 

Voor ons als CDA is rentmeesterschap sturen op duurzaamheid met een lange termijnvisie. Dat willen wij doen met ondersteuning van onze inwoners. Onze mogelijkheden financieel worden niet beperkt door lokale voorwaarden, maar juist door landelijke aansturing en toegewezen middelen. 

In de verschillende segmenten binnen onze lokale markt vergt huisvesting een actieve en centrale plaats. Zonder goede kwalitatieve huisvesting voor de verschillende leeftijdsgroepen zullen wij op termijn de aansluiting missen met vooral de jongeren in onze dorpen. Zoals al eerder aangegeven moeten wij juist insteken op doorstroming van jongeren met beperkte woonruimte, zoals bijvoorbeeld met Tiny houses, zoals al in voorgaande beschouwingen aangegeven. Hiervoor willen wij als CDA financiële ruimte inpassen de komende jaren. 

In het Sociaal Domein is de lokale grip op maatschappelijke ondersteuning duidelijk voelbaar en geeft voor de voorliggende periode de komende jaren een stevige uitdaging. Daarbij zal vanuit dit huis de uitgezette lijn vastgehouden moeten worden om niet financieel uit te glijden. Buiten onze gemeentegrenzen zien we op meerdere plaatsen een stevige druk ontstaan op de zorgkosten in de breedste zin van het woord. Het zal ons op onderdelen kunnen raken. Wij zijn positief gestemd over de ontwikkelingen van ‘Voorst onder de loep’ waar steeds meer en betere verbinding wordt gevonden middels burgerparticipatie. 

Voorzitter, in de levensdomeinen zullen middels preventie stappen worden gezet en dat doet deugd. Al kunnen we ook hier nog verder verscherpen qua uitvoering. De middelen zijn ter beschikking. 

Kijken we naar de mogelijkheden van het betrekken van jongeren binnen onze activiteiten dan heeft het CDA juist oog voor die jongeren die richting onze toekomst belangstelling tonen voor de gemeentelijke activiteiten. Daarvoor willen wij middelen het komende jaar vrijmaken om juist daar de mogelijkheid van jongerenraad en jongerenlintje vorm te geven. De aanzet middels de verschillende onderwijsvormen binnen onze gemeentegrens duiden op interesse om hier gestructureerd aan te werken. 

De verschillende maatregelen die het college voorstelt, waaronder een aanpassing van de heffingen op riool, afvalstoffen en onroerende zaken dienen om een evenwichtige verdeling van de lasten te initiëren richting 2020 en verder. En geeft een duidelijk signaal af naar de verschillende bewoningsvormen, waarbij inwoners op eigendom worden belast. 

Wel constateren wij hierbij dat de breedste financiële schouders de lasten verhoogd zien worden en juist de smallere schouders iets meer financiële ruimte ontvangen. Dat past in de eerder gestelde grondslagen van ons coalitieakkoord. 

De zorg rondom veiligheid voor ons allen binnen de gemeente Voorst vraagt om gerichte beleidslijnen met daarvoor ter beschikking te stellen financiële middelen. Al vinden wij als CDA dat er nu een scherp beleid neergezet moet worden dat ons behoedt voor verdere financiële risico’s. Niet alleen bij de VNOG (Veiligheidsregio Noordoost Gelderland) maar zeker ook binnen de sociale paragrafen rondom bijvoorbeeld de WSW en schuldhulpverlening. 

Toekomstgericht blijven wij voorstander van een goede wooninvulling voor statushouders binnen onze gemeente met de daaraan te koppelen gezinshereniging. Het vergt inventiviteit om juist de huisvesting in goede banen te leiden zodat een ieder in deze gemeente de ‘eigen’ plaats kan behouden of innemen zoals al eerder aangegeven in voorgaande delen in deze beschouwing en vorige beschouwingen. 

Samenvattend willen wij als CDA Voorst in dit huis een kwalitatieve match tussen burgers, financiën en uitvoerders van ons uitgesproken beleid. Waarbij wij duidelijk aangeven de ingeslagen financiële richting strak te volgen in de voorliggende programmabegroting. Zodat wij met elkaar kunnen constateren dat de marsroute die voorligt ook de aangegeven positieve eindwaarde gaat behouden. 

CDA Voorst gaat op de eerste plaats voor de inwoners van onze prachtig groene gemeente Voorst maar sluit samenwerking in de regio niet uit om de gevraagde kennis en eigen kwaliteit te delen. 

Voorzitter, met trots sluit ik af met de opmerking dat het behaalde resultaat met Entente Florale ons de weg wijst door samen te werken in en buiten dit huis. 

En dat gezamenlijk binnen en buiten dit huis uitvoering wordt gegeven aan de ons voorliggende taken, zoals aangegeven in deze meerjarenbegroting 2020- 2024. 

Dank voorzitter voor de aandacht. Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA 

28 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT CDA Voorst 17 april 2019

 

Bert van de Zedde kondigt vertrek als fractievoorzitter van CDA Voorst aan

Op de algemene ledenvergadering van het CDA Voorst van 11 april jl. heeft Bert van de Zedde aangegeven in maart 2020 zijn fractievoorzitterschap en raadslidmaatschap te beëindigen.

Bert van de Zedde zei: ‘’Het is altijd de bedoeling geweest om ruim voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen ruimte te maken voor een nieuw gezicht om het CDA Voorst voor de volgende verkiezingen goed te positioneren; het was bekend dat dit mijn laatste periode in de gemeenteraad zou zijn. In de huidige situatie betekent dit automatisch dat ik plaats maak.’’

Voorzitter Jaap Borst: ‘’Het getuigt van visie van Bert om een dergelijke stap te nemen en we zijn hem erkentelijk voor het vooropstellen van het langetermijnbelang van het CDA. In de ALV is afgesproken dat het bestuur van het CDA Voorst in de komende kwartalen een beleidsplan opstelt waarin de koers naar de volgende verkiezingen wordt uitgewerkt. Dat plan zal behalve een visie op hoe het CDA politiek wil voeren ook een praktische invulling met te plannen activiteiten voor de periode tot de verkiezingen van 2022 bevatten.’’

Bestuur CDA Voorst