vanaf 11 maart weer een cursus politiek actief voor inwoners

HOORT ZEGT HET VOORT: Promo materiaal cursus Politiek

Op website https://voorst.nl/politiekactief is meer informatie te vinden.

Nieuwsbrief versie 26 01 2020

Nieuwsbrief versie 26 01 2020 (5)

 

 

Resolutiesucces voor Voorstenaren op CDA-Partijcongres

 

Voorzitter Jaap Borst van het CDA Voorst en Arend Jansen op het CDA-congres. Beiden dienden een resolutie in die werd aangenomen.

Op zaterdag 9 november jl. vond in Utrecht het landelijke CDA-partijcongres plaats. Daar stonden resoluties van CDA Voorst (via voorzitter Jaap Borst) en de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid (via mede-initiatiefnemer Arend Jansen) op de agenda.

De resolutie van het CDA Voorst, ondersteund door Apeldoorn en de provincies Gelderland en Limburg, roept op om onnodige kortingen op pensioenen te voorkomen en de opbouw van pensioenen betaalbaar te houden en daarmee de belangen van jong en oud te dienen.

De resolutie van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid spreekt uit dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen en dat de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, zodat de woningbouwcorporaties meer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw. Bij de behandeling van deze resolutie is afgesproken dat de afschaffing van de heffing in het komende landelijke CDA-verkiezingsprogramma zal worden opgenomen.

Beide resoluties kregen tijdens het CDA-congres ruime steun van de aanwezige leden en zijn belangrijk voor veel inwoners van de gemeente Voorst.

Volgens Arend en Jaap benadrukt dit het belang om lokaal een goede verbinding met de provinciale en landelijke partijkaders te hebben.

De volledige tekst van de resoluties is te vinden op de sites van CDA Voorst en Lijst Arend, www.cdavoorst.nl en www.lijstarend.nl.

Resolutie ‘Woningnood’ ingediend door Arend Jansen, namens de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid

Het CDA-Partijcongres, bijeen op zaterdag 9 november 2019 in De Fabrique te Maarssen, Utrecht, 

 1. Constateert dat: 
 • de wachtlijsten voor woningen in de sociale huursector in veel plaatsen te lang zijn; 
 • woningzoekenden vaak heel lang moeten wachten op een huurwoning, waarbij wachttijden voor komen tot negen jaar (RIGO Rapport ‘Stand van de woonruimteverdeling – Wachttijden en verdeling in de praktijk’); 
 • dit al een aantal jaren het geval is; 
 • De ‘verhuurdersheffing’ er mede voor zorgt dat de woningbouwcorporaties te weinig geld overhouden om voldoende sociale huurwoningen te bouwen; 
 • procedures bij verdichtingsbouw in stads- en dorpscentralang duren; 
 • mensen met een minimuminkomen daardoor weinig kans hebben op een sociale huurwoning; 
 • bij gebrek aan betaalbare huurwoningen er veel mensen zijn met een laag inkomen, die nu zijn aangewezen op huurwoningen met een huur van boven de € 720,- per maand waardoor ze niet voor een huurtoeslag in aanmerking komen. 
 1. Overweegt dat: 
 • er meer betaalbare huurwoningen moeten komen; 
 • dit moet zorgen voor een voldoende grote woningvoorraad. 
 1. Spreekt uit dat: 
 • er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen; 
 • de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, opdat de woningbouwcorporatiesmeer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw; 
 • er werk moet worden gemaakt van de verbouwing of vervanging van bedrijfsgebouwen en kantoren; 
 • de woningvoorraad evenwichtiger moet worden samengesteld, zodat mensen met lage inkomens niet aangewezen zullen zijn op woningen die voor hen te duur zijn; 
 • dit bij de Prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders moet worden voorgelegd; 
 • het wenselijk is dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht worden zonder dat er wordt teruggebouwd en de CDA-fracties in gemeenten, provincies en rijk worden opgeroepen daarop toe te zien; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Resolutie: Voorkom kortingen op pensioenen en houdt pensioenopbouw betaalbaar voor jongeren

Resolutie ingediend door: CDA Voorst

Resolutie wordt ondersteund door: CDA Gelderland, CDA Apeldoorn 

Het CDA Partijcongres op 9 november 2019 te Utrecht, A. Constateert dat: 

 1. De rekenmethodiek van het Financieel Toetsingskader (nFTK) gegeven het huidige monetaire beleid van de ECB leidt tot een wel erg conservatieve waardering van de pensioenverplichtingen; 2. Er voor miljoenen mensen in Nederland een korting van hun pensioen dreigt; 3. Dezelfde rekenmethodiek voor de verplichtingen volgens het Pensioenakkoord wordt 

toegepast voor de premie en vanaf 2021 leidt tot forse premieverhogingen. 

 1. Overweegt dat: 
 2. Kapitaalgedekte pensioenen onlosmakelijk zijn verbonden met de verwachting dat een positief reëel rendement op ingelegde premie en vermogen wordt behaald; 2. Nederlandse pensioenfondsen in het verleden ruim voldoende (reëel) rendement 

hebben behaald om een hogere rekenrente te rechtvaardigen; 3. Bij de huidige vermogensposities een lager rendement volstaat om aan de ambities 

van alle deelnemers te voldoen; 4. Nederland de wettelijke mogelijkheden heeft om de rekenrente voor 

pensioenverplichtingen zelf vast te stellen op basis van verwachte rendementen; 5. De dreigende korting van de pensioenen ongewenst en onnodig is; 6. De uitwerking van het Pensioenakkoord dienstbaar hoort te zijn aan de 

pensioenambities van sociale partners (ook inzake collectiviteit en solidariteit). 

 1. Spreekt uit dat 
 2. Het voor de betaalbare pensioen opbouw voor jongeren en voor een rechtvaardige uitkering van pensioenen voor senioren van groot belang is te werken aan een verbetering van het pensioenstelsel. 2. Het CDA alles op alles moet zetten om onnodige kortingen op de pensioenen in 2020 

en 2021 te voorkomen 3. Tot de uitwerking van het pensioenakkoord gereed is, het CDA nog dit jaar naar mogelijkheden zal zoeken om kortingen op basis van de huidige rekenregels en stelsel te voorkomen. 4. Het CDA ook in het komend jaar de mogelijkheid zal onderzoeken om een nieuwe 

prudente rekenrente methodiek voor premie en verplichtingen vast te stellen, die goed past in de oorspronkelijke gedachte van marktwaardering van de verplichtingen en ook meer rekening houdt met de prudent vastgestelde te verwachten rendementen in de uitkeringsfase. En gaat over tot de orde van de dag. 

Preadvies DB: Overnemen 

 

uit De Stentor van 29-10-2019

 

 

 

 

Beste CDA-leden,

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten mij voor te dragen voor benoeming als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Het zal betekenen dat ik na 17 jaar Kamerlidmaatschap, 9 jaar fractievoorzitterschap en 7 jaar partijleiderschap de landelijke politiek zal verlaten.

Ik zet mij nog iedere dag met overtuiging in voor het CDA en voor ons land. Tegelijkertijd komt er onvermijdelijk een moment waarop een politiek leider ruimte moet durven maken voor zijn opvolging. Door het ontstaan van de vacature voor het burgemeesterschap van Leeuwarden valt dit voor mij samen met de kans om aan een nieuwe uitdaging te beginnen die ik inspirerend, eervol en mooi vind. Ik ben in Friesland geboren en getogen. Ik voel mij er thuis. Ik zal mij ten volle voor de Leeuwarder bevolking inzetten.

In 2012 koos u mij voor het eerst als uw lijsttrekker. Na de moeilijke jaren 2010 –  2012 en de daarna verloren verkiezingen beloofde ik met u te zullen bouwen aan een nieuw CDA; dag voor dag, steen voor steen.  Samen hebben wij de afgelopen jaren de eenheid, de inspiratie en het geloof in de toekomst hervonden. De weg omhoog.

Dit deden we in een electorale omgeving die veel onzekerder is dan vroeger: iedere verkiezing moet iedere zetel vanaf nul worden bevochten. Blijdschap en teleurstelling liggen iedere verkiezing heel dicht bij elkaar.

In de oppositie zochten we onze eigen weg en scherpten we het ideologische fundament van onze partij. Voor verantwoordelijkheid, respect en een sterke samenleving. Tegen het individualisme, polarisering en onfatsoen.

Na de gewonnen verkiezingen van 2017 draagt het CDA weer regeringsverantwoordelijkheid. Een vernieuwde fractie en een enthousiaste ploeg bewindslieden trad aan. Samen willen we een houvast bieden voor de Nederlanders die de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek en de overheid verloren. Daaraan bouwen is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke opdracht. Er wordt geïnvesteerd in ouderenzorg, in politie en justitie en in defensie. We werken aan een ambitieus klimaatakkoord en doen alles om met werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel te bouwen. Maar regeren is ook compromissen sluiten en maatregelen verdedigen die we zelf misschien niet hebben ingebracht.
Het doet mij goed dat we daarover steeds open, levendig en respectvol het gesprek konden voeren op congressen en tijdens andere ledenbijeenkomsten.

Ik kijk terug op de vele inspirerende ontmoetingen in Den Haag en in het land, tijdens werkbezoeken, vergaderingen en verkiezingscampagnes. Ik heb het als een voorrecht beschouwd de partij en u als lid zo lang in verschillende functies te mogen dienen. Ik zal nu op korte termijn met de Tweede Kamerfractie en de partijvoorzitter overleggen over de te volgen procedure voor de overdracht van het fractievoorzitterschap.

Met hartelijke groeten,

Sybrand Buma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

 

 

 

 

 

Provincie hindermacht of verbindermacht?

CDA Lijsttrekker Gerhard Bos 6 maart in Brummen

Brummen, 26 februari 2019

Wat betekent de Provincie voor het centrumplan Eerbeek? En welke rol speelt zij bij duurzamer maken van onze gemeente? En wanneer komen de rondwegen er nu? Op woensdagavond 6 maart a.s. spreekt CDA-lijsttrekker voor de Provinciale verkiezingen, Gerard Bos over deze en meer thema’s in Brummen in Plein 5.

Er zijn wel eens twijfels over de toekomst van de Provincie als bestuurslaag, maar de werkelijkheid is dat zij bij de inrichting van de ruimte, natuur, milieu, verkeer, woningbouw en energietransitie een belangrijke rol speelt. Ook in de gemeente Brummen. Het CDA in Brummen ziet de Provincie daarom niet als een “hindermacht”, maar juist meer als een “verbindermacht”.

In aanloop naar de Provinciale Verkiezingen geeft Gerhard Bos uitleg over de rol van de provincie en de kansen die zij te bieden heeft. Ook is er alle gelegenheid om met elkaar hierover in discussie te gaan.  Iedereen is vanaf harte welkom in Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen, aanvang: 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

CDA Voorst levert 2 kandidaten voor Provinciale Staten:

Jaap Borst

Jürgen Wolff van Wülfing

 

 

 

 

 

 

en 1 voor Waterschap:

Jürgen Wolff van Wülfing

 

 

 

 

 

CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten spreekt op ALV CDA Voorst

TWELLO.- Op donderdag 22 november sprak CDA lijsttrekker Gerhard Bos
op de algemene ledenvergadering van het CDA in de gemeente Voorst.

Hij refereerde aan de grote uitdagingen voor volgend jaar omdat er voor de provincie, het waterschap en Europa verkiezingen zijn. De uitslagen zullen bepalen welke coalities mogelijk zijn.
Het CDA in Gelderland is net als CDA Voorst kritisch over de opening van Lelystad airport. Standpunt is  dat Lelystad niet open mag voordat het luchtruim is herverdeeld en er dus geen lange vluchten op lage hoogte plaatsvinden.
Een ander belangrijk thema is de verduurzaming van de economie.
Behalve het opwekken van duurzame energie moeten we niet uit het oog verliezen dat energiebesparing nog steeds kansen biedt. Het precies invullen met bijvoorbeeld zonne- of windenergie is een zaak van de gemeenten.
Gebleken is dat dit in de gemeente Voorst, net als in veel andere gemeenten gevoelig ligt. Overigens lieten enkele CDA-leden horen dat zij van mening zijn dat er nadrukkelijker naar windenergie moet worden gekeken, omdat voor het opwekken van zonne-energie vrij veel ruimte nodig is.
Een ander aandachtspunt van de provinciale campagne betreft het Gelderse landschap, ook bekend van de reclamecampagne ‘’Gelderland levert je mooie streken’’. Het CDA staat voor het mooi en leefbaar houden van het Gelderse landschap en de daarmee verbonden mogelijkheden voor inwoners en toeristen om daarvan te genieten.
Al met al heeft het CDA met Gerhard Bos (de lange man op de foto, waarop verder de CDA (schaduw) fractie- en bestuursleden figureren) een gedreven politicus die vanuit de provincie de verbinding met de regio zoekt.

Uit de Stentor van 13 november:

Onderzoek naar tiny houses in Voorst

De gemeente Voorst gaat onderzoek doen naar de belangstelling en mogelijkheden voor tiny houses. Een oproep van het CDA tot dit onderzoek kreeg maandagavond de steun van de voltallige gemeenteraad.Een voorbeeld van een tiny house.

Het college van burgemeester en wethouders komt voor 1 maart met een opzet voor het onderzoek naar de kansen voor kleine verplaatsbare huisjes met een vloeroppervlak van maximaal vijftig vierkante meter in Voorst.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij noemde de motie van het CDA ‘best sympathiek’. ,,Het is verstandig alle plussen en minnen goed op papier te zetten.”

Oplossing

Margret Suelmann

D66’er Paul Jonkman vindt dat de gemeente faciliterend moet gaan optreden. Bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke plekken voor deze huisjes. Het CDA stelt in de motie ‘50 vierkante meter geluk’ dat tiny houses een oplossing zijn voor bijvoorbeeld starters, alleenstaanden en statushouders. Zelf een tiny house bouwen, kost circa 25.000

euro en hem laten bouwen tussen de 35.000 en 45.000 euro, rekent raadslid Margret Suelmann de raad voor.

                                                                                                                                                                                                                       

 


DOE MEE EN WORD LID

Links

Voor meer regionaal CDA nieuws: www.cdagelderland.nl
Voor meer landelijk CDA nieuws:  www.CDA.nl
Voor contact met de Gemeente Voorst: www.voorst.nl
Voor meer nieuws uit de Gemeente Voorst: www.voorsternieuws.nl
Voor meer nieuws uit de regio: www.destentor.nl/regio/voorst.nl