Gemeentedemo afbeeldingFractievoorzitter
Bert van de Zedde

tel.: (06) 53678562
E-mail: b.vandezedde@voorst.nl
Twitter: @bezedd
Facebook: bezedwel

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?
Luisteren is een belangrijke taak als raadslid. Mijn taakvelden zijn “Veilig Voorst” en “Dienstverlenend Voorst”. Graag zet ik mij in om een goede verhouding te realiseren tussen de burgers en de gemeente. Ik wil er zijn voor iedereen.

Fractievergaderingen

De fractie van het CDA vergadert doorgaans om de week op dinsdag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u een fractievergadering bijwonen? U bent van harte welkom! Neemt u wel even contact op met de fractievoorzitter.

Fractievertegenwoordigers CDA

Veronique Groothuis

Veronique Groothuis

tel.: 0570-842007
E-mail : criollo@live.nl

Na 18 jaar in de gemeente Deventer te hebben gewoond ben ik in 2012 verhuisd naar het mooie dijkdorpje Wilp in de gemeente Voorst.

Momenteel ben ik werkzaam in een financiële functie voor de ondernemersvereniging van Winkelcentrum de Oranjerie in Apeldoorn. Hiervoor ben ik in diverse functies werkzaam geweest in zowel de profit als de non-profit sector en heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor onder andere FNV belastingservice, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Sanquin Bloedbank en Cliëntenraad Deventer.

Ik heb Frans en Spaans gestudeerd aan de Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler in Maastricht met als afstudeerrichting Techniek en Natuurwetenschappen en ben beëdigd juridisch vertaler. Verder heb ik een aantal jaren Nederlands recht gestudeerd in deeltijd. Naast mijn werk heb ik altijd cursussen en workshops gevolgd want ik ben een groot voorstander van een leven lang leren; zeker met de huidige arbeidsmarkt waarin vaste banen geen vanzelfsprekendheid meer zijn is het van belang om jezelf te blijven ontwikkelen.

Toen ik in het Voorster Nieuws las dat er een cursus “Politiek Actief” werd georganiseerd door de gemeente Voorst was ik gelijk geïnteresseerd want na jaren lang passief lid van een politieke partij te zijn geweest wilde ik mij graag op een actieve manier inzetten op dit gebied. Echter, ik wilde niet helemaal onbeslagen ten ijs komen dus ben ik in 2016 de cursus gaan volgen en heb me daarna aangesloten bij het CDA.

Politieke besluiten hebben veel invloed hebben op het dagelijkse leven van mensen, niet alleen besluiten van de centrale overheid maar ook besluiten van de lokale politiek. Zeker in onze snel veranderende samenleving waarin de rol van de centrale overheid verschuift en kleiner wordt en meer gevraagd en verwacht wordt van de lokale overheden en dan met name in het sociaal domein (Participatiewet, WMO) is duidelijk dat een groeiend aantal mensen niet meer mee kan komen. Ik zie graag dat iedereen die kan en wil meedoen in de gemeente Voorst mee kan doen. Als kandidaat raadslid voor het CDA wil ik me graag inzetten voor het behoud van het landschap, de zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in de gemeente Voorst.

Jürgen Wolff van Wülfing

Jürgen Wolff van Wülfing

Jürgen Wolff van Wülfing

Tel.:(06) 43903927
E-mail: j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Twitter: @JurgenWvW
Facebook: jurgen.wolffvanwulfing

Ik wil mij inzetten voor goede zorg voor een ieder die dat nodig heeft. Een op alle vlakken gezonde gemeente, waarbij naast goede zorg en goede voorzieningen en het nauwlettend in de gaten houden van lastendruk en draagkracht mijn aandacht tevens uitgaat naar ruimtelijke ontwikkelingen, de leefbaarheid en veiligheid voor een ieder binnen de kernen van onze gemeente. Specifiek noem ik het buitengebied, waar de agrarische sector, natuur, wonen, werken, toerisme, milieu en verkeer in goede harmonie moeten kunnen bestaan.

Ramón Arcos Aguilera

Ramón Arcos Aguilera

email: r.arcosaguilera@voorst.nl

De samenleving is in beweging: de drempel tussen de burger en de overheid wordt steeds kleiner en de burger wil ook steeds meer en makkelijker inspraak hebben bij belangrijke onderwerpen. Het is mijn ambitie om met behulp van mijn kennis en ervaring deze ontwikkeling verder vorm te geven: drempels nog verder te verlagen en samenwerking tussen de overheid en de burger te optimaliseren. Mijn visie is om de collectieve creativiteit waar mogelijk in te zetten om tot de beste oplossingen te komen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om mij te laten leiden door rentmeesterschap en solidariteit. Altijd de duurzaamheidsvraag stellen voor de wereld die ik door wil geven aan mijn kinderen en waar mensen oprecht naar elkaar omkijken. Dit uit zich in veilige, sociale en leefbare kernen voor iedereen.

Steunfractieleden:

Joke Boerkamp

Joke Boerkamp

Cees Booster

Cees Booster